Folkets Akademi

Kom med på fælles emailliste


Bliv en sej frontkæmper


    Tommy Falkeøje har oprettet Folkets Akademi for at hjælpe andre til at få kendskab til historiske kendsgerninger
    samt inspirere til at tænke over og snakke om, hvad vi skal for at få et godt fællesskab og samfund.


www.gro-sommerlejr.dk

       

Undertrykkelse af bevidstheden
Omkring år 500 før 0 blev menneskeheden selvbevidst. I Mellemøsten, Indien, Kina og alle andre kulturer erkendte man noget om bevidstheden. Og hver kultur fik hver deres særlige erkendelse, hvorved man stivende i en bestemt måde at bruge bevidstheden på. Den europæiske bevidsthed er splittet mellem gammel græsk bevidsthed og gammel jødisk bevidsthed. Og der er opstået 3 spaltninger op igennem historien - og de indgår så i børneopdragelsen i dag.

Video: Fortrænge eller vække viljen (13:50)
Video: Første spaltning af bevidstheden (8:40)
Video: Anden og tredje spaltning af bevidstheden (8:04)


Historiske kendsgerninger, som det er nødvendigt, at du kender til.

Kan ikke ses nu
Kommer
senere

Sociale og bevidsthedsmæssige udfordringer, som du bør forholde dig til.

Video 1 År 1200: Adelen hersker, bondekrige starter. År 1400: Adelen hævede sig op over det dyriske i sig selv og fik en 2-delt bevidsthed. I hovedet fik man forstanden, og den skulle man bruge i stedet for at underlægge sig Gud. Og i underlivet fik man en dyrisk kraft, som man ikke skulle undertrykke i sig selv, men herske over slaver, bønder, gale.

Video A Børneopdragelse for 1-2 årige, sadisme, dyrisk indre djævel, opgive, underkaste sig, autoritet bestemmer. Læring kontra undervisning. Snakke JEG eller VI. Skift fra at politikerne skal gøre noget – til dig og mig. Lære af bondebevægelse år 1880, arbejderbevægelse år 1920, ungdomsoprør år 1970.

Video 2 År 1700: Inspiration fra Indien. Terapeutisk frigørelse. Revolution. Fra adelsvælde til kapitalisme. Arbejdere vil altid være på sultegrænsen. Krige mellem landene. Kolonier. Slaver. Imperialisme.

Video B Yoga, meditation, indisk deltagelse i FN, verdensmål, bekæmpe sult. 1/3 indere mener vi er i 3. Verdenskrig. Ulands- konference i år 2005 og år 2008. Jernbaner, havne, verdenshandel. Udflytning af virksomheder -> mellemklasse, arbejdsløshed, fattigdom. Vi i Vesten skal have mere selvforsyning.

Video 3 År 1800: Nedlægge landsbyfællesskaber. Blive gift og få en gård. Biologisk familie -> 3-generations familie -> kernefamilie -> singler. Individualisme. Højre-venstre orienteret.

Video C Jesusbevægelse. Afrikansk landsbyfællesskab. Polyamory, turning point, elske mere end én. Børn opvokser i fællesskab -> ingen tabere, alle sociale, ingen vold, ingen tyveri.

Video 4 Kristendommens historie. Terapi og healing, Jesus- bevægelsen. Kirke med græsk bevidsthed. År 1000: Jesus tilbage- komst. År 1400: Satan, hekse og Skærsilden. År 1800: Individuel sjæl, der kommer i Himlen efter døden. I dag: Jesus sidder i brystet.

Video D Kinesisk bevidsthed, konfucianisme og taoisme. Buddhisme. Mindfullness. Astrologi. Forfædrenes bevidsthed. Indianernes Store Ånd. Kosmisk bevidsthed. Evolution. Telepati. Afskaffe militær og fængsler.

Video 5 Kvindeundertrykkelse. Marx/Engels udviklingsteori. Matriarkat, landsbyfællesskab. Heksebrændinger. Vold mod kvinder. Europæisk kvindebevidsthed. Selvundertrykkelse.

Video E 3 dårlige manderoller: sex, vold, tyranni. 3 gode: Lokal bander, koordination, sammenhold. 3 dårlige kvinderoller: snak, makeup og tøj/sko, usynlig. 3 gode: kommunikere, følge, forvandling. Bevidsthedsrunder gennem 8 roller.

Video 6 Socialismen historie. Landsbyfællesskab. Individuel frihed. Pariserkommunen. Engels og Darwin. Hæve sig halvvejs eller helt op over naturen. Industri. Kold krig. Vietnam. Velfærds- samfund. Nedlægge Sovjet. Atom raketter. Forringelser af velfærdssamfund. Venstrefløj ingen analyse.

Video F Indenrigs- og udenrigspolitiske udviklinger -> revolutionære muligheder. 10-15 % skal arbejde med jordbrug. Kompostering, afgasning til fælles køretøjer. Marker omkring byerne. Nye økonomiske zoner. Naturlig kapitalisme. Naturlig socialisme. Afskaf imperialismen.

Video 7 Kinesisk bevidstheds udvikling. Solen, Månen og Venus giver lys og skygge – og danner hoved, bryst og underliv – samt tanker, lyst og vilje. Stivner omkring år 0 – og giver en 5-delt bevidsthed. Stivner igen omkring år 1000-1200 – og giver en 2-delt bevidsthed. År 1960, 1980, 2000 og 2020 starter 20-årige processer, der totalt ændrer alt.

Video G Genetablere 3-deling af samfundets magt – udvide til 8 deling. Anerkende bevidstheds-spaltninger og strukturer i samfundet. Klasseanalyse. Taktisk og strategisk samarbejde om at ændre samfundet.

Video 8 År 1300: Den lille istid. Samle æg. År 1400: Faste, slagte dyr inden forårsarbejdet. År 1600: halvdelen døde af sult. Kød og kartofler. År 1800: Import af foder. Køerne vandrede sydpå gennem Jylland. År 1880: Vegetar bevægelse. År 1920: Man kan leve af planter. Kød giver syre i blodet. Huller i tænderne. Flager i årerne. Blodpropper. Afkalkning af skelet. Kunstige hofter og knæ. Færre grundstoffer. Protein. Fedme.

Video H Frie dyr. Høns, Ænder, Katte, Hunde, Geder, Får, Heste – galop i klitter, falde af, slik i nakken, Køer, Svin, Bakterier, Biller, Vilde bier, Hvepse, Fugle, Flåter, Ulve/bjørne, Vild natur – 1000 år. Ændre landskabet.

Video 9 Jordbrug. 3-vangsbrug. Kvælstof revolutionen. Uland ikke råd til gift eller kunstgødning. Øko = ¾ udbytte, men hvis håndkraft øko = dobbelt udbytte. Befolkningstallet vil stabilisere sig omkring 9 milliarder. Halvdelen af dyrkbare areal er taget i brug. Der produceres rigeligt til alle mennesker og husdyr. På et areal kan der produceres 4 x mere plante-mad end kød-mad.

Video I Traktor/hest/hånd er lige effektivt. Traktor trykker jorden –> minus ilt og kvælstof-> kunstgødning. Jord i dag er død. Grise kvæles af deres foder. Køers foder -> metan, når de bøvser. Kødproduktion = ½ drivhusgasser. Genopbygge livet i jorden -> lagre CO2. Bakterier i jorden -> alle grundstoffer til planterne -> sundhed. Fra skadedyr til gavndyr.

Video 10 År 1980-90: JEG’et flytter fra hjertet til hjernen og bliver abstrakt. Moral og etik forsvinder. Man zapper mellem 6 MIG’er. Mange unge græder sig i søvn, fantaserer om selvmord, skader sig selv. Angst og depression.

Video J Genforene sig med naturen. Nøjes med den energi, som naturen giver. Ingen atom kraft. Ikke skære forhud eller skamlæber af. Ikke acceptere, at religion går ind for det. Man brændte også kvinder på bålet på grund af religiøse argumenter. Vi skal ikke til Månen eller Mars. Vi skal skabe en smuk Jord.


Jordbrug
Oprindelig var den øverste meter af jorden fuld af levende og døde rødder, som sugede vand op fra grundvandet. Jorden var fuld af bakterier, som udskilte syre, der opløste ler og sand - og dannede en næringsvælske fuld af grundstoffer, som planterne sugede til sig. Der var tusindvis af biller, der lavede gange i jorden på kryds og tværs, så der kom ilt ned til planterødderne. Og millioner af insekter boede i jorden og fløj om sommeren rundt og bestøvede planterne. I dag er den danske jord næsten død. De biodynamiske og økologiske afgrøder er de sidste 25 år blevet ringere og ringere. I takt hermed er menneskers sygdomme vokset. Astma, allergi, sukkersyge, gigt og kræft skyldes i høj grad for dårlig mad.
Video: Bakterier i jorden (6:58)
Video: Kløver samler kvælstof (3:12)
Video: Bakterier opformeres i kompost (14:39)

       


Vil du læse og blive meget klogere? Bøgerne købes billigt og non-profit på www.forlaget-lynet.dk


Omkring år 1600 blev europæerne kødspisere på grund af den såkaldte lille istid, hvor temperaturen faldt så meget, at man ikke længere kunne leve af at spise planter. Det er bakterierne, der udskiller syre, som opløser ler og sand og danner en væske med alle grundstoffer, som planterne optager via rødderne. I 1970'erne var vi flere jordbrugere, der fik genskabt en levende jord, hvor fødevarerne smagte fantastisk godt, og hvor syge mennesker blev raske af at spise maden. Læs om, hvad der er godt og skidt ved biodynamisk, organisk-biologisk, økologisk, permakultur og natural farming.

 


I Europa kom der i 1400-tallet, i 1800-tallet og 1900-tallet 3 bevidst- hedsspaltninger. Og i den normale opdragelse i dag får et barn disse 3 spaltninger, når det er 1-2 år, 3-4 år og 10-14 år. Det anses som ”naturligt” - og medfører, at vi bliver ”civiliserede”. Spaltningerne splitter både bevidstheden og fællesskabet. Og de medfører alle kriserne og ødelæggelsen af naturen og hele kloden. I bogen gennemgås, hvor- dan det sker, og hvordan vi slipper spaltningerne, fortrængningerne og projektionerne. Målet er at få et JEG, der er kropsligt funderet, sådan at tanker, føleler og krop hænger sammen.

 


I bogen gennemgås, hvordan de forskellige kulturer stivner i hver deres bevidsthedsstruktur. Der beskrives, hvordan vores egen kulturs bevidsthed har ændret struktur og indhold gennem 2000 år – og hvorfor vi tænker, føler og opfører os, som vi gør. Hvordan hænger strukturen i bevidstheden sammen med strukturen i muskel- spændingerne? Her gennemgås den gamle kinesiske visdom, der beskriver energilegemet og bevidstheden. Der visualiseres, hvordan strukturen i bevidstheden vil blive, når og hvis vi revolutionerer samfundet og opnår naturlig frihed.

 


Marx beviste, at kapitalismen kun kan eksistere, hvis der hele tiden er en økonomisk vækst - og at systemet derfor før eller siden bryder sammen, når man har udnyttet alle mulighederne på jorden - og indtil da foregår der en accelererende ødelæggelse af alting. Kort før sin død læste han i Biblen og opdagede, at Paulus omkring år 0 havde præcis den bevidstheds- struktur, som europæerne havde på Marx's tid. Og dermed faldt hans teori om den historiske udvikling sammen. Han erkendte også, at der i 1860’erne kom en bevidsthedsspaltning, sådan at arbejderne ikke magtede at være revolutionære.


       

Bevidsthed
Samfundet og bevidstheden er to sider af samme sag. Man kan kun ændre bevidstheden, hvis man også ændrer samfundet. Og man kan kun ændre samfundet, hvis man også ændrer bevidstsheden. De strukturer, som man har i bevidstheden, er også de strukturer, der er i samfundet. Og de strukturer, der er i samfundet, er også de strukturer, man har i bevidstheden. Magthaverne har altid bildt folk ind, at de har en fri bevidsthed. Den vigtigste erkendelse for et revolutionært menneske er, at man forstår, at ens bevidsthed har samme struktur som alle andre i samfundet, og at det er en kollektiv "bevidsthedsindustri", der giver os denne struktur i bevidstheden. Men man kan godt blive bevidst om sin egen bevidsthed.
Video: Er vi ofre for propaganda? (9:54)
Video: Hvordan er bevidstheden? (32:25)
Video: Kinesisk tankegang om bevidsthed (15:08)


Vær med i Grokraft projektetSocialisme, kommunisme, marxiske
I de kapitalistiske lande er der ikke demokrati. Det er kapitalisterne, der bestemmer, hvad, hvor, hvordan, hvorfor og hvornår noget skal ske. Og så er der det offentlige - her er der demokrati. Her udsættes børnene for nogle bevidsthedsspaltninger, så der bliver lydige lønarbejdere. Og børnene opdrages og uddannes, så de passer til kapitalisternes behov. Når arbejderene så slides ned og bliver syge, sørger det offentlige for læger og hospitaler. Og når arbejderne bliver gamle, sørger det offentlige for at tage sig af dem. I et reelt demokrati er der stadig plads til det frie initiativ og til at lave virksomheder. Og samfundet skal bygge på det enkelte menneskes vilje og lyst. Men produktionen skal også demokratiseres. Og derfor er der brug for en revolution. Ikke nødvendigvis et oprør. Men en revaluering af, hvordan vi skal gribe det hele an. I nedenstående er der 2 bud på, hvad der skal ske, hvis det skal lykkes.

Jeg var til et weekend seminar, hvor teamet var marxisme og revolution.

Forholdet mellem Karl Marx og Friedrich Engels. Marx mente, at bevidstheden var lige så afgørende for den revolutionære proces som den økonomiske analyse. Engels mente, at noget af bevidstheden var falsk, og han introducerede begrebet "videnskabelig socialisme" med en slags lov for, hvordan socialismen ville opstå. Se/lyt/læs om revolutionær bevidsthed.

Jeg var til et møde med teamet: Hvad er en socialistisk revolution?

Problemet er: Er det nødvendigt at have et centraliseret parti for at gennemføre en revolution, og hvad er forholdet mellem det og spontanitet? Eller er det reelle problem, at den venstreorienterede bevægelse er stagneret i Friedrich Engels's bevidsthed? Og er udfordringen ikke, at vi skal have en multikulturel bevidsthed? Se/lyt/læs om revolutionær bevidsthed.


Kom med på fælles emaillisteOm mig